Informe Cotec 2015


Enric I. Canela

Ja tenim un altre Informe Cotec: Informe Cotec 2015. Un canvi d’imatge, de presentació i, no ho sé del tot, més profund en el seu interior. Fa un temps escrivia Jorge Barrero director general de la Fundació COTEC i una mica abans Cristina Garmendia presideix COTEC.

Jo sospitava que venien canvis. El que veig és positiu, la claredat gran. Cal veure una mica més de l’evolució de la Fundació. Això només és la cara visible.

Destaca l’Informe:

El 2013, últim any del qual es disposa de xifres definitives, la despesa en R + D executat a Espanya va ser de 13.012 milions d’euros, el que va suposar una caiguda del 2,8% respecte l’any anterior. Aquesta caiguda confirma la tendència a la baixa que es registra des de 2009. Fins a aquest any, Espanya venia recuperant terreny amb Europa, gràcies a taxes de creixement en despesa d’R + D superiors a les dels països líders del continent. Les dades actuals són similars als de 2003, el que pot interpretar-se com un decenni perdut en termes de creixement i convergència amb Europa.

La caiguda general de la despesa en R + D és del 3,5%. El retrocés es registra tant en el sector públic com en el privat. La major caiguda del sector públic provoca que la contribució del sector privat superi el 50% de la despesa general, invertint la tendència en sentit contrari registrada fa anys.

El sector privat (empreses més IPSFL) va acaparar el 2013 més de la meitat de l’execució de la despesa total en R + D, i va ser així mateix el principal finançador, amb un 46,9% del total. L’Administració Pública és el segon finançador (41,6%). L’Ensenyament Superior va ser el segon sector en execució (28%).

Els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015 assignen un total de 6.395 milions d’euros a recerca, desenvolupament i innovació, un 4,2% més que el 2014.

La despesa total en R + D de les empreses espanyoles va tornar a caure per cinquè any consecutiu el 2013, fins als 6.906 milions d’euros, un 2,6% menys que el 2012. Pel que fa al màxim de 2008, la despesa va ser un 14 , 5% inferior, similar al de 2006.

La intensitat en l’activitat en R + D de les empreses de menys de 10 empleats és una mica superior al 27% i en les d’entre 10 i 49 empleats, un 4,9%. Les de 50 a 249 empleats registren un esforç del 2,2% i les grans empreses, un reduït 0,86%.

Aquestes xifres confirmen l’escàs pes que té la tecnologia en l’estratègia de negoci de les empreses espanyoles més grans. Així, dels 6.906 milions de despesa empresarial en R + D executat en 2013, les empreses grans van ser responsables de només 3.693 milions, que equivalen al 53% del total.

Aquest percentatge difereix del que s’observa en països com EUA., Alemanya i el Japó, on la despesa en R + D de les pimes és inferior al 20%. A Espanya, el predomini de les grans empreses només s’observa en construcció aeronàutica, vehicles de motor i farmàcia, on més del 80% de la despesa d’R + D va ser executat per les empreses grans.

L’activitat en R + D el 2013 a Espanya ocupava a un total de 333.134 persones, un 2,6% menys que l’any anterior. Aquesta dada es correspon amb 203.302 llocs de treball Equivalents a Jornada Completa. Quant nombre d’investigadors, les xifres van ser de 208.767 persones ocupades i 123.225 llocs de treball d’investigador EJC.

El fracàs escolar i l’abandonament educatiu primerenc són dos dels majors problemes del sistema educatiu espanyol. Les xifres de joves que no obtenen la titulació obligatòria ni, almenys, un títol post-obligatori, són el doble que les registrades en altres països europeus i de l’OCDE.

Index Cotec: La Fundació Cotec va desenvolupar en 1996 aquest indicador propi, de caràcter sintètic, que reflecteix l’evolució del sistema espanyol d’innovació. L’Índex Cotec s’elabora a través d’enquestes anuals de percepció del sistema d’innovació realitzades a un nodrit panell de més de cent experts.

La tendència que més experts consultats considera que es deteriora aquest any és la referent a la disponibilitat de fons públics per al foment de la R + D + I, apuntada per un 63,2%. Aquest apartat és el que més unànimement ve preocupant els experts consultats des de 2009. La següent tendència negativa, subratllada pel 54,4%, és la referent a la importància de les polítiques de foment de la innovació.

Els resultats de l’Índex Cotec 2015 apareixen alineats amb altres indicadors internacionals sobre competitivitat i innovació. Els principals informes de referència internacional sobre competitivitat segueixen situant a Espanya molt per sota de la posició que li correspondria per la seva grandària econòmic o per la seva capacitat de producció científica.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació