Enric I. Canela

Una vegada més tenim a les nostres mans l’informe d’indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes. L’edita l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, l’ACUP. Ara és el tercer, el del 2014. Podem dir que ja és una sèrie. Cada informe es perfecciona més.

No puc deixar de citar un paràgraf de la presentació, que signa el rector de la UdL, aleshores president de l’ACUP, Roberto Fernández. Diu: a Catalunya, les universitats públiques són les que generen més del 60 % de l’activitat de la recerca del país.

Les conclusions diuen:

Els resultats i l’eficiència en recerca del sistema català ens situa en un lloc destacat dins l’Estat espanyol, i en l’àmbit internacional ocupem una situació intermèdia.

Pel que fa a captació de recursos econòmics, tant competitius com no competitius, les universitats públiques catalanes segueixen la tendència a la baixa, amb un 19 % menys dels recursos. Si ho analitzem més amb detall, els recursos competitius en l’àmbit estatal i els recursos no competitius descendeixen; l’única captació de fons de finançament que augmenta és la provinent del 7è Programa marc de la Comissió Europea amb un 27 % d’increment respecte de l’any 2011.

La mitjana d’ingressos aconseguits per PDI a temps complet ha seguit la tendència a la baixa, ha disminuït un 18 %, i se situa en 30.878 €/PDI.

La producció científica no s’ha vist afectada per la disminució dels recursos econòmics, on la mitjana de publicacions per investigador, equivalents a jornada completa de l’any 2013 (1,23 publicacions) és superior a la del 2012 (1,18 publicacions). Pel que fa a tesis doctorals s’ha seguit la mateixa tendència a l’alça amb un increment del 33 % en els darrers cinc cursos. Tot això fa que el sistema de recerca i innovació català, format per universitats, hospitals i centres de recerca, es trobi en posicions destacades en l’àmbit europeu i mundial.

En temes de transferència i innovació tenim indicadors referents a la generació de patents, que ha incrementat un 33 % aquest any; a la creació d’empreses de base tecnològica, 118 actives l’any 2012, i a càtedres universitat-empresa, amb 63 l’any 2012.

Els ingressos obtinguts de fons no competitius a nivell agregat de les universitats i els seus ens vinculats han minvat els darrers anys i actualment se situen en uns 80 milions d’euros.

Aquest informe posa de manifest que, quant a producció i a nivell d’eficiència el sistema català de recerca i innovació té un gran potencial. El que ens cal ara és centrar els esforços a seguir millorant la captació de fons en l’àmbit europeu, reforçar les actuacions de manera internacional i potenciar la valoració dels resultats de la recerca universitària. Al mateix temps ens cal apropar-nos més a la societat per tal de treballar conjuntament per incentivar la societat a ser més innovadora, i que així la recerca i la innovació del sistema català públic de recerca se situï en nivells d’excel·lència.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació