Enric I. Canela

Avui us aporto traduïda la referència del Consell de Ministres sobre la modificació de la naturalesa jurídica d’ANECA.

Diu així:

El Consell de Ministres ha aprovat, mitjançant un Reial Decret, l’Estatut de l’Organisme Autònom Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). L’aprovació dels Estatuts suposa la modificació de la naturalesa jurídica d’ANECA, que passa de ser una fundació del sector públic a un organisme autònom. En conseqüència, es modifica el règim jurídic que li resulta aplicable, especialment en relació amb la gestió dels recursos humans, la gestió economicopressupostària i la contractació administrativa.

Característiques del nou organisme

Les principals característiques de nou organisme autònom són les següents:

 • ANECA manté el seu objectiu de garantir la qualitat en l’ensenyament superior, i molt particularment de les universitats espanyoles, tant en el context nacional, com en l’internacional. Per a això àmplia considerablement les seves funcions, ja que conserva les funcions d’acreditació i avaluació del professorat universitari, d’avaluació de titulacions universitàries, millora de la qualitat, seguiment de resultats i informe en l’àmbit universitari, però incorpora les funcions que realitza la Comissió Nacional d’Avaluació de l’Activitat Investigadora previstes en el Reial Decret del 28 d’agost de 1989, sobre retribucions del professorat universitari.
 • L’ANECA està adscrita al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a través de la Secretària General d’Universitats o, si escau, de l’òrgan superior o directiu del ministeri que tingui encomanada la responsabilitat en matèria d’universitats.
 • Els estatuts de l’organisme públic ANECA garantiran la seva independència funcional, tal com exigeix la seva pertinença com a membre de ple dret de l’Associació Europea d’Agències de Qualitat (ENQA) i del Registre Europeu d’Agències (EQAR). A aquesta finalitat serveix el singular sistema de nomenament del director d’ANECA, que no és nomenat pel Consell de Ministres, sinó pel Consell Rector a proposta del seu president, per un període de tres anys, prorrogable fins a un màxim de tres.

Estructura

L’ANECA presenta l’estructura següent:

 • El Consell Rector tindrà nou membres i estarà presidit per la persona titular de la Secretària General d’Universitats del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, o, si s’escau, de l’òrgan superior o directiu les competències es desenvolupin en l’àmbit universitari, que serà el seu president.
 • El director de l’Organisme tindrà rang de director general.
 • El gerent tindrà rang de subdirector general i serà nomenat entre personal funcionari de carrera de l’Administració General de l’Estat, pertanyent a cossos o escales del subgrup A.
 • Els directors de les dues Divisions (Avaluació d’Ensenyaments i Institucions i Avaluació del Professorat) tindran rang de subdirector general i seran nomenats entre personal funcionari de carrera de l’Administració General de l’Estat, pertanyent a cossos o escales del subgrup A1, o entre personal pertanyent als cossos de professors titulars d’universitat i catedràtics d’universitat.

L’ANECA compta amb una complexa estructura d’òrgans col·legiats de gran rellevància en la prestació del seu servei públic, ja que sobre professionalitat i experiència descansa la independència i credibilitat del sistema.

Hi ha dues comissions d’assessorament per a l’exercici de les seves funcions avaluadores:

 • Comissió d’Assessorament per a l’Avaluació d’Ensenyaments i Institucions, amb un màxim de dotze membres.
 • Comissió d’Assessorament per a l’Avaluació del Professorat, amb un màxim de dotze membres.

Hi ha Comissions d’acreditació de Professorat per als principals àmbits científics acadèmics (vint-) més cinc comissions de revisió o de reclamacions, una per a cadascuna de les branques de coneixement: Arts i Humanitats; Ciències; Ciències de la Salut; Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura.

Hi Comissions de Verificació i Seguiment de Títols per a cada branca del coneixement.

Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI). Podrà constituir fins a quinze comitès assessors. Cada Comitè Assessor es compondrà d’un president i entre dos i nou vocals.

ANECA compta+ar, com a organisme autònom, amb una plantilla formada per quatre llocs directius i 86 llocs laborals, i amb un pressupost de 9.932.490 euros anuals, fet que suposa un estalvi de 45.302 euros anuals amb relació al pressupost anual estimatiu de la Fundació.

Transició

El començament d’activitats de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació es produirà amb la seva entrada en funcionament efectiu el mateix dia en què entri en vigor la llei que aprovi els seus primers pressupostos, ja aprovats per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. Per tant, el 1 gener 2016 ANECA començarà a treballar d’acord amb la seva nova naturalesa jurídica i les disposicions del seu estatut com a organisme autònom.

A partir d’aquesta data, s’incorporarà com a personal de l’organisme autònom el que figuri en la plantilla de la Fundació ANECA, amb els mateixos drets i obligacions que tinguessin en el moment de la seva integració, si bé amb la condició de “a extingir” i sense que aquest personal adquireixi la condició d’empleat públic.

Immediatament després de l’aprovació dels Estatuts, es convocarà el Patronat de la Fundació per acordar la seva extinció i liquidació, que serà ratificada pel Protectorat abans del 31 desembre 2015.

En qualsevol cas, la realització d’una transició ordenada, que garanteixi la prestació del servei i eviti perjudicis als ciutadans, requereix l’adopció de disposicions transitòries:

 • Els òrgans i unitats de la Fundació ANECA i de la Comissió Nacional d’Avaluació de l’Activitat Investigadora continuaran en l’exercici de les seves funcions fins que no siguin objecte de constitució dels nous òrgans als quals es fa referència a l’Estatut de l’ANECA.
 • Pel que fa als procediments iniciats abans de l’entrada en vigor del Reial Decret que aprova el nou Estatut, les sol·licituds presentades abans l’1 de gener del 2016 es resoldran d’acord amb les previsions vigents en el moment de la presentació.
 • Els sol·licitants amb expedients iniciats i no finalitzats abans de l’1 gener 2016 podran desistir del procediment i sol·licitar l’avaluació d’acord amb les noves previsions.
 • Fins a l’entrada en vigor de la nova normativa que reguli els procediments i criteris d’avaluació de l’activitat investigadora pels quals es regia l’actuació de la Comissió Nacional d’Avaluació de la Activitats Investigadora, se seguiran aplicant els recollits en la normativa actual.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació