Enric I. Canela

No havia fet cap comentari al respecte. No li havia donat massa importància. El 10 de febrer del 2011 es va publicar el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. La disposició transitòria primera en el seu apartat 2n deia que els qui a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret estiguin cursant estudis de doctorat disposen de 5 anys per a la presentació i defensa de la tesi doctoral. Transcorregut aquest termini sense que aquesta s’hagi produït, el doctorand ha de ser declarat baixa definitiva en el programa.

Això va passar el dia 11 de febrer. Hi havia molts doctorands en aquestes circumstàncies. Diu que algunes universitats han posat moratòries. Em temo que s’han equivocat perquè algú que hagi defensat la tesi doctoral amb posterioritat al dia marcat no és doctora legalment. Si, per exemple, opta a una plaça que requereixi el doctorat o se li assignen mèrits derivats de ser doctor i algú ho impugna, li donaran la raó i perdrà la plaça o els punts. És la llei. Les universitats no es poden saltar el Reial Decret.

La veritat és que ha estat un allau de defenses, s’han acumulat. S’han llegit en tres mesos tantes com habitualment en un any.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació