Enric I. Canela

Llegia que la Sindicatura de Comptes ha publicat l’informe de fiscalització relatiu a la Universitat de Girona (UdG), despeses de personal, corresponent a l’exercici 2013.

Diu la Sindicatura que la fiscalització inclou la revisió dels aspectes legals i econòmics relacionats amb les despeses de personal de la UdG de l’exercici 2013. L’informe també conté altres aspectes relatius a l’activitat acadèmica, al retiment de comptes i a la liquidació del pressupost.

Les conclusions de l’informe recullen les observacions més significatives, els incompliments normatius detectats i les recomanacions que, a parer de la Sindicatura, contribuirien a millorar la gestió de l’entitat.

L’informe destaca que la UdG va contractar 89 professors associats, nou professors agregats interins i va nomenar a dos professors titulars interins de forma directa, sense el preceptiu concurs. Podeu veure la memòria completa.

Altre aspecte destacat és que la UdG no tenia Relació de Llocs de Treball (RLT) del personal docent i investigador (PDI) i el pressupost de despeses incloïa únicament un detall de les places per categoria i el seu cost agrupat per col·lectius, però no la classificació per departaments ni el cost associat a cadascú dels departaments.

Un altre dels aspectes que recull l’informe de la Sindicatura és que la contractació de professors visitants s’ha de fer amb professors de prestigi, i que la UdG va utilitzar la figura del professor visitant en substitució d’altres per limitacions pressupostàries.

Tampoc s’havia fet un pla de vinculació de places docents i assistencials tal com preveu el concert subscrit entre la UdG i l’Institut Català de la Salut (CatSalut) de 2008.

Crec que l’informe és d’interès per a totes les universitats. És el primer que incideix a fons en els temes de personal. Gràcies síndic.

La llàstima és que el Parlament fa tant de cas de la Sindicatura de Comptes com de la Confraria de Pescadors de Sitges. A la premsa li interessa un dia.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació