Enric I. Canela

Ahir es va presentar al Parlament el projecte de pressupost per al 2016 i, com és habitual, el Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

A aquesta llei d’acompanyament destaquen algunes coses relacionades amb la universitat. Són:

Article 29

Modificació de la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres

Amb efectes des de l’1 de gener de 2016, es modifica l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres, que resta redactat de la manera següent:

“2. També són objecte de la deducció els donatius que es facin a favor dels instituts universitaris i altres centres de recerca integrats o adscrits a universitats catalanes, i dels centres de recerca promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. L’import de la deducció es fixa, en aquest cas, en el 25% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.”

Article 41

Modificació de la Llei de finances públiques

2. S’afegeix un apartat 5 a l’article 87 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, amb el text següent:

“5. Les aportacions dineràries de la Generalitat a les universitats públiques destinades al finançament global de la seva activitat, es consideren transferències.”

Article 46

Modificació de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya

1. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 47 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, amb el text següent:

“5. L’ingrés en la categoria contractual de catedràtic, es realitza mitjançant convocatòria lliure a la qual poden accedir els candidats que compleixin els requisits previstos en aquest article per a aquesta categoria, i mitjançant convocatòria de promoció interna.

Les universitats poden convocar per a l’accés a catedràtic llocs de treball de promoció interna que estiguin dotats a l’estat de despeses del seu pressupost. Els procediments i els criteris de promoció interna s’estableixen mitjançant la negociació col·lectiva.”

2. S’afegeix una disposició addicional, la setzena, a la Llei 1/2003, del 19 de febrer, amb el text següent:

“Disposició addicional setzena

Pròrroga del Pla Serra Húnter

El Pla Serra Húnter aprovat pel Govern de la Generalitat l’1 d’agost de 2003, d’acord amb l’apartat 3 de la disposició final segona de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, amb les adaptacions introduïdes a l’apartat 2 de la disposició addicional dissetena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobres les estades en establiments turístics, que finalitza la seva vigència el 31 de desembre de 2015, es prorroga fins al 2030, i amb efectes des de l’1 de gener de 2016.

“S’autoritza al Govern per adoptar els acords necessaris per a concretar les característiques del Pla i a efectuar-ne, si escau, les adaptacions posteriors oportunes. “S’autoritza el conseller del departament competent en matèria d’universitats, a formalitzar amb les universitats públiques els convenis de col·laboració per al desenvolupament del Pla.”

Al document del pressupost hi trobem:

Article 15

Pressupostos de les universitats públiques

1. Les universitats públiques han d’elaborar, aprovar i executar llurs pressupostos en una situació d’equilibri pressupostari, tant en conjunt com respecte dels ingressos i les despeses no financers. Aquest precepte també és aplicable a les entitats dependents de les

universitats públiques que han estat classificades dins el sector Administració pública de la Generalitat d’acord amb els criteris del SEC.

2. En el cas que una universitat pública liquidi el seu pressupost amb un romanent de tresoreria genèric negatiu, ha d’elaborar un pla d’estabilització pressupostària que determini les polítiques d’ingressos i despeses que aplicarà la universitat, amb la finalitat de corregir la situació d’incompliment d’equilibri pressupostari, en el termini que estableixi el departament competent en matèria d’universitats. Aquest pla d’estabilització pressupostària ha d’ésser aprovat pel Consell Social i s’ha de presentar al departament competent en matèria d’universitats en el termini de dos mesos a comptar de l’aprovació de la liquidació del pressupost en què s’hagi produït el romanent genèric negatiu.

Article 24

Retribucions del personal

4. En l’exercici del 2016 no s’atorguen als empleats ajuts en concepte de Fons d’acció social, ni tampoc altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la mateixa finalitat, sens perjudici de la contractació de pòlisses d’assegurances per a la cobertura de contingències per accidents dels empleats. A aquest efecte, els beneficis econòmics no salarials del personal de les universitats públiques es consideren integrants del fons d’acció social de la universitat, en les modalitats d’ajuts que abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei siguin equivalents al Fons d’acció social aplicable al personal al servei de l’Administració de la Generalitat. Tampoc es poden reconèixer percepcions derivades dels sistemes d’ajuts per a menjar del personal.

Article 35

Nomenaments i contractacions de personal temporal en l’exercici 2016

3. La limitació de la contractació temporal no és aplicable a les contractacions resultants de programes de foment competitius en el cas d’universitats i recerca, ni a les contractacions temporals finançades íntegrament mitjançant recursos externs finalistes aliens al pressupost de la Generalitat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

II. MESURES EN MATÈRIA DE PERSONAL

Novena

Pla Serra Húnter

1. D’acord amb les competències de la Generalitat en matèria d’universitats, establertes per l’article 172 de l’Estatut d’autonomia, i a l’efecte de garantir les polítiques pròpies relatives al personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya, la reposició d’efectius per a l’any 2016 s’ha d’efectuar majoritàriament en el marc de la contractació de personal acadèmic d’excel·lència del Pla Serra Húnter, en el qual participen totes les universitats públiques.

2. L’autorització de les convocatòries correspon al departament competent en matèria d’universitats, a petició de la universitat, i amb l’acreditació prèvia que l’oferta dels contractes no afecta el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària establerts per a la universitat corresponent, ni altres límits fixats per la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, o altra normativa bàsica estatal. La convocatòria de contractes s’ha d’efectuar respectant el límit percentual de la taxa de reposició aplicable l’any 2016 a les universitats públiques.

III. MESURES EN MATÈRIA D’UNIVERSITATS

Desena

Mesures de contenció i d’equilibri pressupostari de les universitats públiques

El Consell Interuniversitari de Catalunya, com a òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya, ha d’acordar, per mitjà de la seva junta permanent, mesures de contenció de la despesa, de reducció del dèficit, d’equilibri pressupostari i de simplificació administrativa, aplicables a les universitats públiques i a les entitats i els organismes que en depenen. Les mesures han de tenir com a finalitat facilitar el govern, l’eficiència, l’acompliment de la missió universitària i la qualitat en la docència, en la recerca i en la prestació de tots els serveis, i han de prioritzar els objectius i les despeses vinculats directament a la qualitat de les funcions docents i de recerca.

Onzena

Entitats dependents de les universitats públiques

Les mesures que aquesta llei estableix per a les universitats són aplicables a les entitats que en depenen sobre les quals tenen el control majoritari, sempre que hagin estat classificades dins el sector Administració pública de la Generalitat, d’acord amb els criteris del SEC. Els rectors i els consells socials de les universitats públiques, en l’àmbit de llurs respectives competències, han de vetllar pel compliment d’aquestes mesures.

Intervencionista una mica més del que seria desitjable. Costa, fins i tot als independentistes, que vol dir autonomia.

Una resposta a “El pressupost a favor del Pla Serra Húnter”

  1. […] Comissions Obreres informa que ahir es va reunir la Mesa General de la Funció Pública on el Govern ha seguit sense voler negociar les propostes que han presentat els sindicats per aconseguir el retorn de la paga extra del 2012, del Fons d’Acció social i de tota la resta de drets arrabassats des de l’any 2012. Ho vaig veure al projecte de pressupost (veure El pressupost a favor del Pla Serra Húnter) […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació