Enric I. Canela

A les Memòries de programes està l’explicació dels diners bàsics destinats a universitats. Trobo molt pobre el sistema d’indicadors i tampoc els trobo “indicats”. Hi ha més conceptes del programa Educació universitària, però aquí està el gruix que es destina a les universitats.

Pla Departamental: 11. Aconseguir un model universitari que opti per l’excel·lència, la captació de talent i la internacionalització, tot impulsant mesures que millorin l’eficàcia i l’eficiència del sistema universitari català

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

 • L’ensenyament universitari com a un dels factors determinants del creixement de la productivitat d’una economia i, en darrera instància, de la millora del benestar social.
 • L’adequada selecció dels nous alumnes que s’integren al sistema universitari català.
 • La necessària coordinació entre tots els agents del sistema universitari català, l’aprofitament de sinergies amb la finalitat d’obtenir millors resultats i un millor aprofitament de recursos.
 • El coneixement com a motor econòmic.
 • La internacionalització de les universitats catalanes com a motor de l’excel·lència.
 • La formació de persones, capital humà, per a un món progressivament complex i plural.

Població objectiu:

 • La comunitat universitària, que inclou els estudiants, el professorat docent i investigador (PDI) i el personal d’administració i serveis (PAS). Els estudiants universitaris potencials.
 • Les institucions universitàries

Descripció detallada de la necessitat:

 • Les universitats catalanes es troben actualment davant de noves realitats i nous reptes. Els processos de globalització i internacionalització dels ensenyaments superiors afecten plenament el nostre món universitari i requereixen polítiques i estratègies ben afinades en els àmbits acadèmics de la docència i la recerca.
 • D’altra banda, l’evolució ràpida de l’entorn econòmic i social demana una adaptació constant dels ensenyaments i dels mètodes operatius de les universitats a fi de permetre combinar de manera efectiva la creació i la transmissió de coneixements científics, tècnics i humanístics amb la preparació per a l’exercici professional i amb el foment del pensament crític, el pluralisme i els valors propis d’una societat democràtica.
 • La necessitat de desenvolupar un model universitari que opti per l’excel·lència, la captació de talent i la internacionalització de les institucions universitàries, obliga a desenvolupar polítiques de qualitat encaminades a situar les universitats catalanes en posicions capdavanteres i a oferir un servei de primera línia a la població de Catalunya en el camp de l’educació superior.
 • Finalment, les tecnologies de la informació i les comunicacions constitueixen instruments essencials per a la millora permanent de les universitats. En aquest context, la integració de les universitats en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) ha esdevingut un dels eixos vertebradors de les actuacions a realitzar en matèria d’educació universitària. Els grans criteris o valors promoguts amb l’EEES són el respecte a la diversitat educativa i cultural d’Europa, el foment de la competitivitat del sistema europeu d’universitats en l’àmbit internacional i l’adopció d’un sistema comparable de titulacions universitàries a Europa i, gràcies a això, la mobilitat dels professionals i estudiants. Aquests principis es recullen als següents documents bàsics: Declaració de la Sorbona (maig 1998), Declaració de Bolonya (juny 1999), Comunicat de Salamanca (març 2001), Comunicat de Praga (maig 2001) i Comunicat de Berlín (octubre 2003). Davant d’aquest situació, la competitivitat i la qualitat tant de la docència i l’estudi com de la recerca del sistema universitari de Catalunya s’ha convertit en una prioritat estratègica.

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat, d’una banda, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i, per altra banda, en la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada pel Reial Decret-llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu. Pel que fa a l’accés a la universitat, el Real Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficial de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

Missió

Dotar Catalunya d’un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència, l’estudi i la recerca, en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), mitjançant la coordinació i promoció de les universitats, la dotació de recursos humans i infraestructures adequades, l’avaluació de la qualitat i l’aprofitament de les noves tecnologies, capaç de formar recursos humans d’elevada qualificació en resposta a les necessitats de capital humà dels diferents sectors productius tot garantint l’objectivitat en les condicions d’accés dels estudiants, per tal d’aconseguir que Catalunya sigui capdavantera en la societat del coneixement i del benestar.

Objectius estratègics i operatius del programa

 • Consolidar mecanismes de selecció de professorat (tenure track i senior) i flexibilitzar estructures docents, i contractació de personal docent (Desplegament del Programa Serra Hunter-PSH) (OE11.1)
  • Incrementar el nombre de contractes de professorat d’alta excel·lència en el marc del Pla Serra i Húnter.
  • Promoure l’ús majoritari de les figures contractuals de professorat permanent, sense renunciar a la flexibilitat del marc laboral, i promoure figures temporals d’assistents de suport a la docència i a la recerca.
 • Consolidar la cooperació i la coordinació entre les universitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (Incorporació de nous àmbits de gestió consorciada) (OE11.2)
  • Impulsar sistemes conjunts d’informació, de gestió i administració dels recursos universitaris amb l’objectiu d’estalviar recursos.
 • Disposar d’un nou model de finançament orientat a la qualitat i amb criteris de sostenibilitat, que fomenti la internacionalització i millori l’eficàcia i l’eficiència del sistema universitari. (OE11.3)
  • Dotar les universitats dels recursos necessaris i establir un finançament condicionat al compliment d’objectius estratègics que fomentin la qualitat i l’eficiència
 • Flexibilitzar l’oferta d’estudis universitaris incrementant la qualitat i internacionalització, i l’eficiència i garantir un model d’universitats inclusiu socialment i territorialment, tot incrementant-ne l’orientació a la innovació i l’empleabilitat (OE11.4)
  • Revisar l’oferta acadèmica actual de manera que disminueixin el nombre d’estudis amb pocs alumnes matriculats
 • Millorar la mobilitat, l’excel·lència, la competitivitat internacional i la captació de talent. (OE11.5)
  • Impulsar la contractació de professorat d’alta excel·lència.
  • Dotar el sistema universitari d’aquells serveis complementaris a l’educació que contribueixin a l’excel·lència del sistema
  • Promoure la mobilitat del professorat entre les universitats catalanes.
  • Reconèixer la qualitat docent i de la tasca administrativa en l’àmbit universitari mitjançant l’organització de determinades accions
 • Desplegar el Programa de Millora i Innovació en la formació de mestres (MIF) (OE11.6)
  • Acompanyar el procés de posada en marxa de l’oferta pilot de la doble titulació d’educació infantil i primària a les universitats que vulguin oferir-la.
  • Facilitar la mobilitat internacional d’estudiants i de professorat, amb la finalitat de promoure experiències innovadores que contribueixin a la millora de la qualitat en la formació de mestres.
 • Fomentar la cooperació de les empreses i Universitats i millorar els mecanismes de transferència de coneixement a través de programes com el de Doctorats Industrials, el foment de la innovació i l’emprenedoria i la realització de pràctiques en empreses. (OE11.7)
  • Impulsar actuacions per desenvolupar projectes R+D+I en col·laboració público-privada en el marc de la formació doctoral.

 

Indicadors del programa

Unitat

Obj.

2013

Real

2014

Real

2015

Previst

2016

Previst

1. Percentatge de professorat contractat permanent respecte el professorat funcionari de les universitats

%

OE11.1

26,29

30

24

27

2. Màsters oficials amb 20 o menys estudiants de nou accés

Nombre

OE11.4

   

100

100

3. Nombre de professors contractats d’alta excel·lència

Nombre

OE11.5

470

490

525

590

4. Nombre de salons als quals es fa difusió del sistema universitari de Catalunya

Nombre

OE11.5

8

8

7

7

5. Estudiants matriculats per a la realització de les proves d’accés a la universitat

Nombre

OE11.6

35.880

39.828

39.000

36.800

6. Nombre d’estudiants que tramiten una preinscripció universitària

Nombre

OE11.6

52.201

51.657

58.000

55.000

 

Despeses per capítols del programa (EUR)

Import consolidat

1 Remuneracions del personal

1.966.493,37

2 Despeses corrents de béns i serveis

2.641.738,97

3 Despeses financeres

100,00

4 Transferències corrents

790.643.126,95

6 Inversions reals

62.316,16

7 Transferències de capital

22.518.001,91

8 Variació d’actius financers

129.333,33

9 Variació de passius financers

0.00

Total despeses

817.961.110,69

 

Llocs de treball pressupostats del programa    199

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació