- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Explicació oficial del pressupost públic destinat a universitats

Enric I. Canela

A les Memòries de programes [2] està l’explicació dels diners bàsics destinats a universitats. Trobo molt pobre el sistema d’indicadors i tampoc els trobo “indicats”. Hi ha més conceptes del programa Educació universitària, però aquí està el gruix que es destina a les universitats.

Pla Departamental: 11. Aconseguir un model universitari que opti per l’excel·lència, la captació de talent i la internacionalització, tot impulsant mesures que millorin l’eficàcia i l’eficiència del sistema universitari català

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat, d’una banda, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i, per altra banda, en la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada pel Reial Decret-llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu. Pel que fa a l’accés a la universitat, el Real Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficial de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

Missió

Dotar Catalunya d’un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència, l’estudi i la recerca, en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), mitjançant la coordinació i promoció de les universitats, la dotació de recursos humans i infraestructures adequades, l’avaluació de la qualitat i l’aprofitament de les noves tecnologies, capaç de formar recursos humans d’elevada qualificació en resposta a les necessitats de capital humà dels diferents sectors productius tot garantint l’objectivitat en les condicions d’accés dels estudiants, per tal d’aconseguir que Catalunya sigui capdavantera en la societat del coneixement i del benestar.

Objectius estratègics i operatius del programa

 

Indicadors del programa

Unitat

Obj.

2013

Real

2014

Real

2015

Previst

2016

Previst

1. Percentatge de professorat contractat permanent respecte el professorat funcionari de les universitats

%

OE11.1

26,29

30

24

27

2. Màsters oficials amb 20 o menys estudiants de nou accés

Nombre

OE11.4

   

100

100

3. Nombre de professors contractats d’alta excel·lència

Nombre

OE11.5

470

490

525

590

4. Nombre de salons als quals es fa difusió del sistema universitari de Catalunya

Nombre

OE11.5

8

8

7

7

5. Estudiants matriculats per a la realització de les proves d’accés a la universitat

Nombre

OE11.6

35.880

39.828

39.000

36.800

6. Nombre d’estudiants que tramiten una preinscripció universitària

Nombre

OE11.6

52.201

51.657

58.000

55.000

 

Despeses per capítols del programa (EUR)

Import consolidat

1 Remuneracions del personal

1.966.493,37

2 Despeses corrents de béns i serveis

2.641.738,97

3 Despeses financeres

100,00

4 Transferències corrents

790.643.126,95

6 Inversions reals

62.316,16

7 Transferències de capital

22.518.001,91

8 Variació d’actius financers

129.333,33

9 Variació de passius financers

0.00

Total despeses

817.961.110,69

 

Llocs de treball pressupostats del programa    199