Enric I. Canela

Fa pocs dies, el Parlament de Catalunya va aprovar una Moció sobre universitats. M’agrada que es pugui llegir íntegra amb facilitat. És aquesta. Sense comentaris (hi ha alguna bajanada).

Moció 65/XI del Parlament de Catalunya, sobre les universitats

302-00074/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 24, 20.10.2016, DSPC-P 42

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 d’octubre de 2016, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats (tram. 302-00074/11), presentada per la diputada Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 38901), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 38907) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent (reg. 38916).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació al finançament públic, les taxes i les beques en l’àmbit universitari, insta el Govern a:

a) Reduir, per al curs 2017-2018, un 30% les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any 2011, i compensar a les universitats públiques aquesta reducció amb un augment de la transferència pública, que s’haurà d’establir i concretar en els pressupostos corresponents, equivalent a l’impacte de la reducció, i que comportaria, aproximadament, un augment de les transferències del 19%. Aquesta reducció de taxes ha de continuar els propers tres anys, fins que s’arribi a un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster que sigui similar, per exemple, als d’Alemanya o França.

b) Aprovar un nou pla de finançament de les universitats públiques per al període 2017-2021, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries associades al grau de progressivitat dels ingressos fiscals de Catalunya, que estigui acordat amb la comunitat universitària i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb l’objectiu de millorar el finançament i garantir l’estabilitat i la qualitat universitària, sobretot en els àmbits de la docència, la recerca i la innovació, i que permeti a les universitats públiques disposar d’una estructura suficient de personal docent i investigador i de personal d’administració i serveis. L’objectiu, finalment, ha d’ésser que en un termini de cinc anys el finançament públic del sistema universitari català s’acosti al dels països europeus més avançats, amb relació al pes d’aquest finançament sobre el producte interior brut de cada territori.

Aquest pla de finançament ha de determinar, entre les institucions i de manera conjunta, uns objectius estratègics i uns paràmetres quantitatius i qualitatius sobre els quals s’estableixi el finançament, que ha de garantir poder disposar d’uns recursos de base que permetin una docència i una recerca de qualitat a totes les universitats, i facilitar veritablement la capacitat de competir amb les principals institucions universitàries europees. El pla ha d’incorporar, a més, un finançament amb relació als objectius estratègics específics de cada universitat, i ha de tenir en compte els mecanismes de retiment de comptes a la societat.

c) Aprovar un nou pla d’inversions per al període 2017-2021, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries associades al grau de progressivitat dels ingressos fiscals de Catalunya, acordat amb la comunitat universitària i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, que permeti millorar la preocupant situació actual dels equipaments, i projectar nous projectes estratègics d’inversió universitària.

d) Definir i dissenyar per al curs 2017-2018, d’acord amb els diversos agents de l’àmbit universitari, un pla de beques integral adreçat a l’educació superior que incorpori criteris basats en paràmetres socioeconòmics, la mobilitat geogràfica i els resultats acadèmics i que permetin pal·liar el cost-oportunitat dels estudis. Aquest pla de beques, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries associades al grau de progressivitat dels ingressos fiscals de Catalunya, ha d’incloure com a peça innovadora un programa de beques salari. El pla s’ha de presentar a la Comissió d’Empresa i Coneixement abans de l’inici del curs 2017-2018.

e) Donar compliment a la Moció 24/XI, sobre el model universitari, que insta el Govern a prendre les mesures necessàries perquè l’estructura d’estudis de grau més màster, coneguda com a «3+2», no comporti un encariment del conjunt de la carrera universitària en les diverses titulacions.

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la docència universitària, insta el Govern a:

a) Presentar, en el termini de quatre mesos, un pla per a estabilitzar el personal docent i investigador i d’administració i serveis de les universitats, per mitjà de processos de reposició i promoció que permetin posar fi a la precarització laboral i facilitar unes condicions laborals millors per als treballadors.

b) Treballar per a aconseguir que millorin les condicions laborals dels docents i investigadors que treballen en el sistema universitari i de recerca en totes les etapes de llur carrera.

c) Millorar i reforçar el sistema d’incentius de transferència tecnològica per als investigadors, dins les universitat catalanes, per tal que la participació i el lideratge en projectes publicoprivats, les llicències de patents a empreses i altres incentius siguin valorats en el currículum dels investigadors i per a la promoció d’aquests, i permetre un sistema d’accés que fomenti l’estabilització i la promoció del personal investigador.

d) Prorrogar el Pla Serra Húnter durant un temps més curt que el previst inicialment, i, com a màxim, fins el 2020, sense que això afecti els processos que actualment estan en marxa. En aquest sentit, insta el Govern a:

1r. Presentar a la Comissió d’Empresa i Coneixement, en el termini de dos mesos, un informe sobre l’avaluació del Pla Serra Húnter. Aquesta avaluació ha d’ésser comprensiva i incloure també l’avaluació independent de les mateixes universitats, com institucions receptores del Pla, i també la valoració del Consell Assessor del Pla.

2n. Obrir un procés d’avaluació i de revisió del Pla Serra Húnter que, sense afectar-ne el finançament, el faci més eficient i ràpid, asseguri que es garanteix l’autonomia i la internacionalització de les universitats catalanes, i el converteixi en una eina millor per a incorporar-lo com a personal docent i investigador.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a la governança a les universitats, insta el Govern a desplegar les reformes legals i normatives que calguin perquè l’autonomia universitària, basada en el principi de confiança mútua entre institucions públiques al servei dels ciutadans, sigui efectiva, viable i sostenible.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a la recerca i la innovació en l’àmbit universitari, insta el Govern a:

a) Encarregar a la comissió de seguiment corresponent la realització i aprovació d’una revisió estratègica del Pacte nacional per a la recerca i la innovació (2017-2021) i del Pla de recerca i innovació, consensuada amb els principals actors polítics, universitaris, empresarials i socials, que tingui en compte el compliment de l’objectiu global –públic+privat– de despesa del 2% del producte interior brut, amb el reforçament de les accions encaminades a la transferència de coneixement en la línia de les estratègies Europa 2020 i RIS3CAT, amb l’objectiu que Catalunya s’acosti a les regions europees capdavanteres en l’àmbit tecnològic.

b) Definir i aprovar, en el termini de sis mesos, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries associades al grau de progressivitat dels ingressos fiscals de Catalunya, conjuntament amb els actors implicats, un programa que augmenti els recursos per a la innovació i la transferència de coneixement que acosti Catalunya a l’objectiu d’inversió del 2% del producte interior brut, basat en les polítiques de recerca i les eines d’innovació i adaptat al teixit econòmic de Catalunya, per tal d’enfocar també la innovació a la demanda del mercat i de les necessitats socials.

c) Presentar, en el termini de sis mesos, el pla estratègic del Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat) a la Comissió d’Empresa i Coneixement.

d) Establir, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries associades al grau de progressivitat dels ingressos fiscals de Catalunya, un nou pla d’estímul i finançament de la recerca competitiva i de qualitat –bàsica, aplicada i transferida– que superi les limitacions de les convocatòries estatals establint criteris propis de priorització que atenguin les necessitats estratègiques de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2016

La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació