- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Les peticions de rectors i presidents de consells socials al Govern

Enric I. Canela

Avui els rectors i presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes han presentat una declaració conjunta [2], elaborada en el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per reclamar al govern català millores en la política universitària.

La declaració [3] tracta cinc punts:

  1. Autonomia, retiment de comptes i govern de les universitats
  2. Finançament públic de les universitats
  3. Preus de matrícula i beques i ajuts als estudiants
  4. Oferta acadèmica i qualitat dels estudis universitaris
  5. Recerca, innovació i transferència de coneixements
  6. El personal docent i investigador
  7. El personal d’administració i serveis
  8. L’estudiantat.

Demanen autonomia organitzativa, financera, de gestió de personal i acadèmica; més finançament públic, reducció dels preus públics de matrícula dels estudis de grau i de màster, compromís amb els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya pel que fa a l’estructuració dels estudis i la incorporació de nou personal docent i investigador (PDI) i de personal d’administració i serveis (PAS).

Diré que bàsicament hi estic d’acord. No del tot en el tema del preu de les matrícules perquè parteix d’idees errònies i no intenta solucionar la injustícia que representa que uns estudiants paguin diferent que els dels costat.

M’alegra que després de molts anys les universitats vulguin fer política universitària.