Enric I. Canela

No havia tingut temps per recollir i llegir el document Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología que apareix al web del MEC.

El document descriu el fil conductor de l’estratègia en R+D+i en els propers anys, fins el 2015. Ja anant als continguts del document, diu que:

L’Estratègia fixa el seu horitzó temporal de treball el 2015, període que cobreix els dos pròxims quadriennis de programació del Pla Nacional (2008-2011 i 2012-2015) i que és un marc temporal prou ampli com per establir una visió ambiciosa sobre els reptes que afrontem en matèria de ciència i tecnologia.

El document fixa tres principis sobre els que desenvolupa el Pla:

  • Posar la I+D+I al servei de la ciutadania, del benestar social i d’un desenvolupament sostenible, amb plena i igual incorporació de la dona.
  • Fer de la I+D+I un factor de millora de la competitivitat empresarial.
  • Reconèixer i promoure la I+D com un element essencial per a la generació de nous coneixements.

I a partir d’elles sis objectius estratègics:

1-      Situar a Espanya en l’avantguarda del coneixement. Per a això es proposa concentrar els esforços en les següents actuacions:

a) Augmentar els recursos humans destinats a R+D, afavorint la seva estabilització i mobilitat dins del sistema.
b) Millorar el finançament de programes d’investigació de reconegut valor científic o tecnològic.
c) Recolzar i promocionar grups consolidats de recerca, afavorint les xarxes de cooperació internacionals.
d) Recolzar les organitzacions científiques d’excel·lència, dotant-les de majors recursos.
e) Posar en marxa les infraestructures necessàries per al desenvolupament de ciència d’avantguarda, incloent les instal·lacions científiques i tècniques singulars que, pel seu caràcter estratègic, sigui precís prioritzar.
f) Mobilitzar la universitat perquè es converteixi en motor de R+D+I, connectada plenament amb el sector productiu.

2-      Promoure un teixit empresarial altament competitiu, per al qual l’ENCYT aposta per:

a) Fomentar la capacitació tecnològica de l’empresa mitjançant la incorporació sistemàtica de tecnologia, la formació de departaments de R+D i la cooperació público-privada.
b) Millorar la capacitat de transferència cap al sistema productiu dels resultats de la investigació finançada amb fons públics.
c) Recolzar les organitzacions de suport a la innovació, destacant els centres d’innovació i tecnologia i els parcs científics i tecnològics.
d) Estimular la creació de noves empreses de base tecnològica.

3-      Integrar els àmbits regionals al Sistema de Ciència i Tecnologia. Aquest objectiu es pretén abastar|arribar mitjançant:

a) La coordinació i cooperació activa de les polítiques regionals, basada en un major intercanvi d’informació.
b) La integració de noves actuacions de cohesió en el conjunt del Pla Nacional i la utilització d’instruments de finançament i de modalitats de participació compartides.

4-      Potenciar la dimensió internacional del Sistema de Ciència i Tecnologia. Això exigeix:

a) Coordinar de forma efectiva les diferents polítiques de suport a la projecció internacional de la R+D.
b) Establir majors incentius a la participació en el Programa Marc d’organitzacions i grups de recerca.
c) Professionalitzar la gestió per a la coordinació de projectes internacionals.
d) Fomentar i facilitar l’accés de personal investigador a projectes i xarxes internacionals.
e) Facilitar la participació d’experts espanyols en grups de treball i assessoria internacional.

5-     Disposar d’un entorn favorable a la inversió en R+D+I, objectiu que requereix:

a) Millorar els instruments i mecanismes d’organització i coordinació de la política de ciència i tecnologia.
b) Millorar la planificació de les actuacions a curt i mig termini, estabilitzant els calendaris de convocatòries i facilitant l’encaix|punta dels nous programes amb els ja existents.
c) Avançar en la millora de la transparència de la despesa pública en aquesta matèria.
d) Posar en joc una legislació favorable per al desenvolupament de la ciència i la tecnologia.
e) Assajar noves fórmules organitzatives per a la producció de ciència i per a la transferència de coneixements.
f) Fomentar el mecenatge científic i tecnològic al sector privat.

6-      Disposar de les condicions adequades per a la difusió de la ciència i la tecnologia, incidint per a això en:

a) Crear estructures generadores d’informació científica adequada als diferents públics de la ciència.
b) Promoure estructures de suport a la formació intel·lectual del ciutadà.
c) Celebrar certàmens, fòrums i premis que afavoreixin l’interès per la ciència.
d) Mobilitzar recursos per estimular l’actitud i la capacitat emprenedora dels ciutadans.
e) Generar nous formats de comunicació que satisfacin les necessitats del públic.

Cal llegir-se el Pla amb cura i, sobretot, fer un seguiment polític adient. Sense un pressupost darrera això seria paper mullat. Cal reconèixer, però, que fins ara el govern socialista està complint raonablement en el procés de millora i impuls de la ciència i tecnologia espanyoles.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació