Els comptes de la UAB


Enric I. Canela

L’altre dia vaig escriure La Sindicatura de Comptes troba molts problemes als comptes de la UB i la UPC, tenia pendent comentar el cas de la UAB.

De fet la Sindicatura de comptes va trobant irregularitats a totes les universitats.

En el cas de la UAB ha recomanat ajustar els seus pressupostos a la legalitat, ja que segons l’últim informe de l’entitat corresponent als exercicis 2004, 2005 i 2006, existeixen punts de l’equilibri pressupostari que no s’ajusten a ella.

També la Generalitat ha instat al centre a buscar les fonts de finançament “adequades” i a adoptar mesures de contenció de la despesa per a reduir el dèficit, que és de 33,57 milions.

L’informe acusa la UAB de no haver demanat l’autorització corresponent a la Generalitat en la formalització de diverses pòlisses de crèdit i en l’ajornament dels pagaments a compte reintegrables atorgats pel Ministeri de Ciència i Tecnologia. En opinió de la Sindicatura aquests ajornaments són operacions d’endeutament.

La UAB ha abonat al Personal d’Administració i Serveis (PAS) funcionari diversos conceptes retributius no inclosos en el decret regulador de la funció pública. Per això, l’òrgan ha advertit al centre que els funcionaris només poden ser retribuïts pels conceptes establerts en l’esmentat decret.

Així mateix, l’informe revela que els acords de la Mesa General de les universitats públiques contradiuen la normativa vigent, ja que estableixen un increment salarial que no respecta el que estableix la Llei de Pressupostos. Aquests acords van significar una despesa addicional de 3,57 milions d’euros en 2005.

La UAB no disposa d’una relació de llocs de treball actualitzada, i el 2007 va aprovar un llistat de llocs de treball de personal docent i de PAS que, en el cas dels funcionaris, no s’ajusta totalment al contingut exigit per la normativa.

Altres incompliments administratius del centre són una despesa més gran en personal del que s’havia pressupostat inicialment o una previsió d’ingressos – en 2006 – que va incloure gairebé 6 milions que no estaven basats en expectatives raonables.

La Sindicatura de Comptes apuntar que algunes entitats participades de forma directa o indirecta per la UAB presenten una situació financera delicada, i a la que haurà de fer front al centre en exercicis futurs.

No obstant això, en els exercicis fiscalitzats, la UAB ha aconseguit cancel·lar l’endeutament relacionat amb els plans plurianuals d’inversions amb aportació de recursos de la Generalitat de Catalunya i la UAB ha posat fi a diversos litigis amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) relacionats a l’impost sobre béns immobles gràcies a la signatura de diversos acords.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació