Enric I. Canela

La referència del Consell de Ministres d’ahir publicava L’informe sobre un nou model sostenible de finançament de les universitats.

Diu:

El Consell de Ministres ha rebut un informe del ministre d’Educació sobre la implantació d’un nou model sostenible de finançament de les universitats espanyoles.

Aquest informe es basa en el document de millora i seguiment de les Polítiques de Finançament de les universitats per promoure l’excel·lència acadèmica i incrementar l’impacte socioeconòmic del Sistema Universitari Espanyol, que va ser aprovat el 26 d’abril per la Conferència Sectorial de Política Universitària i el Consell d’Universitats, per la qual cosa compta amb el màxim consens en la comunitat universitària.

Amb el nou model de finançament, el Govern proposa accions encaminades a millorar i modernitzar les universitats; a millorar la seva eficiència i eficàcia de la gestió econòmica; a implantar un sistema d’informació que permeti la planificació i l’avaluació del finançament per objectius, i , finalment, a facilitar la introducció generalitzada en les universitats d’un model de comptabilitat de costos que permeti determinar el cost real dels diferents serveis i de les missions acadèmiques, així com el cost de les diferents titulacions per estudiant a temps complet.

Àmbits de millora

El Pla s’articula sobre la millora en sis àmbits:

  • Beques i ajuts a l’estudi universitari i preus públics de matrícula. Es constituirà l’Observatori Universitari de Beques i s’incentivaran els programes d’ajuts a l’estudi i rendiment acadèmic.
  • Equitat financera institucional de les comunitats autònomes.
  • Incentivació dels recursos humans a través del nou Estatut del Personal Docent i Investigador, l’adaptació dels recursos humans a l’Espai Europeu d’Educació Superior, l’impuls de la carrera docent i investigadora i l’atracció de talent.
  • Adaptació de les infraestructures universitàries a l’Espai Europeu d’Educació Superior i l’Espai Europeu de Recerca mitjançant el Programa Campus d’Excel·lència Internacional.
  • Incentius a la recerca, desenvolupament tecnològic i activitats de potenciació de la innovació.
  • Eficiència i eficàcia de la gestió de les universitats espanyoles. Aposta pel retiment de comptes i la informació pública.

El pla aposta per la millora financera de les universitats per al període 2015-2020, consensuada entre Comunitats Autònomes i Govern: en un primer període (2010-2013) se seguirà una política d’austeritat i es revisarà l’anterior estratègia, en un segon període (2014-2020) es consolidarà un model més sostenible globalment.

El model serà revisat anualment per conèixer el grau de compliment dels objectius del Pla d’Actuació aprovat i realitzar les convenients modificacions i actualitzacions que es requereixin en funció de la conjuntura.

El tema de l’Equitat financera institucional de les comunitats autònomes és una solemne imbecil·litat. Sembla que no sàpiguen com es financen les universitats. Una obsessió d’alguns que fan autopistes amb els impostos dels altres. El que cal vetllar és perquè els estudiants rebin serveis equivalents.

La resta del plantejament és correcte, especialment aquelles mesures que tenen a veure amb la consolidació d’un sistema d’informació, de coneixement dels costos de les activitats i del retiment de comptes. La resta, bé, però sense diners…

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació