Enric I. Canela

Llegeixo que el Consell de Ministres ha autoritzat la subscripció amb la Generalitat de Catalunya i la Junta d’Andalusia de sengles convenis de col·laboració per a l’aplicació del Projecte Escola 2.0 en l’any 2011.

L’objecte dels convenis és actualitzar per al curs 2011-2012 l’establiment de les condicions de finançament i d’aplicació del programa Escola 2.0 a Catalunya i Andalusia, a més d’establir els mecanismes de col·laboració necessaris entre el Ministeri d’Educació i les seves administracions.

El passat 27 de maig de 2011 el Consell de Ministres va adoptar un Acord pel qual es formalitzaven els criteris de distribució, així com la distribució resultant, dels crèdits pressupostaris per a l’aplicació del Programa Escola 2.0. Acord que recull una quantitat total de 25.438.089 euros per a Andalusia i de 20.058.688 euros per a Catalunya.

Les aportacions seran per al finançament de les actuacions dirigides a l’alumnat que estigui matriculat durant el proper curs en 5è d’Educació Primària dels centres docents sostinguts amb fons públics i a les aules dels centres públics de 2n d’Educació Secundària Obligatòria.

Finançament del Ministeri

De les activitats necessàries per al desenvolupament d’Escola 2.0, en els termes acordats per mitjà d’aquests convenis de col·laboració, el Ministeri d’Educació finançarà les següents:

1.Transformación en aules digitals de totes les aules dels cursos 5è i 6è d’Educació Primària, i 1r i 2n d’Educació Secundària Obligatòria dels centres públics.

2. Dotació d’ordinadors per a l’ús personal de tots els alumnes dels cursos citats, matriculats en centres sostinguts amb fons públics, en proporció 1:1.

3.Oferta i desenvolupament d’accions de formació de professorat suficients per cobrir, almenys, les necessitats de tots els professors tutors de 5è i 6è d’Educació Primària, tres professors per unitat d’Educació Secundària Obligatòria i els coordinadors de TIC en els centres de Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

4.Puesta a disposició dels docents de continguts educatius digitals. Quan aquesta actuació suposi el desenvolupament directe o indirecte de continguts es durà a terme en un procés de cooperació multilateral d’acord amb el que estableixen les clàusules quarta i cinquena.

Les inversions i dotacions hauran d’estar finalitzades i en ús abans del 31 de març de 2012, mentre que les activitats de formació s’hauran de desenvolupar al llarg del curs 2011-2012.

Des que entrés en funcionament el Projecte Escola 2.0 en l’any 2009 el Govern ha aportat a aquestes comunitats autònomes les següents quantitats:

Andalusia: any 2009,21.863.049 euros; any 2010, 19.724.774 euros, i any 2011, 25.438.089 euros, amb un total de 67.025.912 euros.

Catalunya: any 2009, 16.373.310 euros; any 2010, 15.526.156 euros, i any 2011, 20.058.688 euros, amb un total de 51.958.154 euros.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació