Enric I. Canela

Avui s’ha celebrat un Consell d’Universitats. El primer d’aquesta legislatura i de la nova ministra Cristina Garmendia. Ha fet un discurs. Hi destaco alguns aspectes:

Ha parlat d ela necessita de la millora de la qualitat de la universitat espanyola. De la seva confiança en la capacitat de recerca dels universitats i el CSIC i altres organismes públics de recerca i ha dit que és possible integrar de manera més eficient les activitats de formació, recerca, desenvolupament tecnològic i innovació.

Vol, des del ministeri, liderar un nou impuls modernitzador en la política de recerca i desenvolupament tecnològic.
Tot seguit ha explicat l’organització del nou ministeri i s’ha referit als alts càrrecs que l’acompanyen,

Immediatament ha dit que cal passar d’una universitat suficient a una universitat excel·lent que permeti a la nostra universitat ocupar el lloc central que li correspon a la societat, com motor de formació i de coneixement. Ha afeg,it construir una universitat més autònoma en el disseny dels seus plans d’estudi, en la seva gestió o en el seu funcionament intern, i més responsable que mai, avaluada per objectius i amb la qualitat com a principal guia en el disseny i execució de les seves polítiques. Assumim el repte plantejat en l’Estratègia Nacional de Ciència i Tecnologia (ENCYT) de situar a Espanya en l’avantguarda del coneixement a l’horitzó temporal del 2015 i apostem amb claredat per una Universitat d’excel·lència, per a la formació, la ciència i la tecnologia, innovadora, i on el sistema universitari ha d’exercir d’element dinamitzador.

Explica que farà el Consell d’Universitats que encara no té reglament i diu que s’accelerarà.

Ha destacat que dos elements adquireixen especial rellevància:

  • El desenvolupament d’una nova Llei de la Ciència, el Desenvolupament Tecnològic i la Innovació
  • El disseny d’un Nou model per a les nostres Universitats amb l’horitzó lloc en el 2015: L’Estratègia Universitat 2015.

Ha explicat que la nova Llei de la Ciència, que preveu poder presentar al Congrés dins del primer any de legislatura, articularà i estructurarà dins del marc competencial corresponent les relacions entre els diferents agents del sistema dins de l’estat de les Autonomies. Contemplarà, a més, una nova valoració i desenvolupament de la Carrera Docent i Investigadora, així com establirà les línies bàsiques de manteniment i finançament de les activitats científiques i tecnològiques, en especial del Pla Nacional d’R+D+i, autèntica columna vertebral del sistema.

I referint-se a l’impuls de les universitats a l’horitzó 2015, en l’Estratègia Universitat 2015, és important entusiasmar a la comunitat acadèmica i fer-la còmplice de la necessitat d’una evolució gradual però sostinguda, cap a un model amb més component de recerca i innovació que situï a Espanya en l’avantguarda del coneixement. I en aquest sentit, no cal oblidar, el paper crucial que juguen avui els treballs de recerca al camp de les humanitats i les ciències socials.

Posteriorment ha explica el procés de la verificació dels títols universitaris.
Tot seguit ha dit que es proposa aprovar aviat el Reial decret pel qual es regula la contractació excepcional de Professors Col·laboradors. També el Reial decret regulador del Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT), que pròximament serà remès al Consell d’Estat.

Un altre tema immediat és la regulació de la prova d’accés així com dels procediments d’admissió a la universitat.

S’ha referit a l’Estatut del Personal Docent o Investigador. El corresponent RD haurà d’incloure, entre d’altres aspectes:

  • La regulació d’una estructura de carrera funcionarial basada en l’obtenció de mèrits.
  • La regulació de les condicions per a la gestió de l’explotació dels resultats de la recerca.
  • La regulació de l’excedència per incorporació a empresa de base tecnològica (art. 83.3).

Ha parlat de l¡Estatut de l’Estudiant Universitari.

Un aspecte espacialment significatiu, d’acord amb les demandes dels rectors ha estat la millora del finançament universitari i de la gestió i control economicofinancer. Ha dit que espera obrir, pròximament, un debat ordenat, en el marc de la Conferència General de Política Universitària, on també participaran rectors i experts. Ha parlat de beques, i d’augmentar quantitat i qualitat, centrant-s especialment en la mobilitat

Ha explicat finalment alguns aspectes sobre recerca i innovació.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació