Nous Estatuts de l’ICO


Enric I. Canela

Llegia que el Consell Executiu ha autoritzat la modificació dels Estatuts de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) amb l’objectiu d’adaptar-los a l’evolució normativa i ampliar les funcions de l’ens. Els canvis normatius i l’experiència assolida des que l’ICO es va posar en funcionament el 1995 ha fet necessari renovar els estatuts de l’ens. L’ICO és una empresa pública creada per acord de Govern el 7 de febrer de 1995. Des de llavors, els estatuts s’han modificat parcialment en quatre ocasions: per acords de Govern de 27 de juny de 1995, de 10 de gener de 2000 i de 4 de desembre de 2001, i pel Decret 127/2000, de 3 d’abril, d’estructuració del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

La modificació es basa en 4 eixos:

  • L’ampliació de les seves funcions a l’àmbit de la recerca, l’epidemiologia, el control i la formació, amb l’objectiu de ser centre de referència i eix vertebrador en l’àmbit del càncer i les àrees relacionades.
  • La incorporació de la regulació del personal, amb l’explicitació del règim jurídic aplicable i els principis que han de regir la gestió de les persones.
  • La modificació dels òrgans de govern interns amb la finalitat de simplificar l’estructura.
  • L’adaptació a alguns aspectes de l’actual la normativa reguladora dels contractes del sector públic, incloent-hi la definició com a mitjà propi; així com la modificació de les competències en matèria de contractació que poden ser objecte de delegació en el director o directora general.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació