Enric I. Canela

Sembla que ja està aprovat pel Govern el decret sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats catalanes.

M’agradarà veure el redactat al DOGC perquè sempre hi ha algun detall que aclareix coses.

En primer lloc destacar que només caldrà acreditar els coneixements de català si és vol optar a una plaça i que el professorat que ja la tingui no ho haurà de fer.

En segon lloc, els mitjans d’acreditació de coneixements de català són els següents:

1.- El certificat de referència de nivell de suficiència de català (nivell C) de la Generalitat de Catalunya que estableix la normativa vigent sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

2.- Qualsevol dels títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents al certificat de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent.

3.- Els certificats de suficiència en llengua catalana expedits per la universitat corresponent que es consideren equivalents al certificat de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya.

4.- El certificat de coneixement suficient lingüístic docent que emetrà la universitat i que es podrà obtenir: rebent una formació específica organitzada per la universitat i superar-la, o mitjançant una avaluació a càrrec dels serveis lingüístics de la universitat.

Les tres primeres fórmules em semblen correctes per garantir bastant bé el nivell. La quarta no. He vist professorat al que se li ha donat el certificat sense saber dir bon dia. Tal com es prenen el tema alguns responsables això no serà cap garantia de res.

També es podrà fer:

1.- Les persones aspirants que ho han fet en l’ensenyament obligatori, amb la presentació d’algun dels títols de l’ensenyament reglat no universitari que es consideren equivalents al nivell de suficiència de català, d’acord amb la normativa vigent.

2.- Les persones aspirants que amb la possessió del títol exigit com a requisit específic de participació a la convocatòria acreditin amb la presentació d’aquest mateix títol que tenen el nivell de coneixement exigit o superior.

3.- Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció i d’accés de professorat per accedir a una universitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, mitjançant la presentació de la certificació que així ho acrediti.

4.- També es pot acreditar amb la superació d’una prova específica de coneixements de llengua catalana, la realització de la qual han de preveure les bases de les convocatòries dels processos selectius amb caràcter obligatori i eliminatori. La qualificació de la prova ha de ser d’apte o no apte.

Insistiré en que cal veure totes aquestes fórmules quin resultat donen, sobretot quina aplicació es fa. Especialment important és que les universitats, d’acord amb la seva normativa interna, poden eximir el professorat de l’acreditació del requisit del coneixement del català, en funció de la temporalitat o de les característiques específiques de les tasques acadèmiques vinculades només a la recerca o a la docència en terceres llengües.

2 respostes a “El Govern ja ha aprovat el decret de català a la universitat”

 1. a 16 set. 2010 a les 3:54 Meius

  Enric,

  Veus com cal tenir fe? Aquí tens l’enllaç al DOGC, s’ha publicat avui. Ja em diràs què en penses
  https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5716/10209023.pdf

 2. a 16 set. 2010 a les 3:55 Meius

  Enric,
  La quarta fórmula es garantirà perquè tenim organismes que en faran el seguiment, dins la universitat i al CIC.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació